Contact us

111/75 ซ.โพธิ์แก้วแยก 15

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

Tel: 02-949-7331, 094-623-2641

 • logo b
 • Peru & Mexico Center
 • Let's Go Indo & India
 • America Center by คนไทย

© 2018 by Bless Wish Travel Intertrade Co.,Ltd.

ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า [ เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ ] 6D3N BY XJ JAN - MAR

SKU: ZTBW301003

นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน


ระยะเวลาท่องเที่ยว : 6 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง : ม.ค. - มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น 24,999  บาท


รายละเอียดเพิ่มเติมPDF

 • วันแรกกรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

  • 23.00 น.พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
  • สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง
  • จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
  • (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

  วันที่สองนาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ

  • 02.15 น.เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ638 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
  • 09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีที่ไหนทดแทนได้สำหรับคนญี่ปุ่น ที่นี่มีผู้คนมากมายแวะเวียนกันมาสักการะบูชาตั้งแต่กว่า 2,000 ปีก่อน โดยเป็นแหล่งศูนย์รวมทางจิตใจของชาวญี่ปุ่นมากที่สุดเลยทีเดียว ศาลเจ้าอิเสะประกอบด้วยศาลเจ้ากว่า 125 แห่ง โดยมีศาลเจ้าหลักคือ ในคู (ศาลเจ้าด้านใน) และ เกะคู (ศาลเจ้าด้านนอก) ซึ่งมีผู้คนเดินทางมากราบไหว้มากกว่า 8 ล้านคนต่อปี  
  • หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าอิเสะเป็นที่เรียบร้อย ข้ามถนนไปไม่เพียงกี่ก้าว จะเป็นที่ตั้งของ ย่านการค้า ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดินที่สร้างขึ้นในสไตล์ย้อนยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บริเวณถนนสายนี้นับว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปนักชิม ทั้งของคาวของหวาน ที่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าต่างจะทำกันสดๆให้ดู ให้ชิมกันหน้าร้าน  อีกทั้งของฝากและสินค้าแฮนด์เมดมากมาย สำหรับใครที่ชอบงานคราฟท์แนะนำว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง  หากมาในช่วงวันหยุดบริเวณลานจัดการแสดงด้านในจะมีการแสดงโชว์มากมาย เช่นโชว์การตีกลอง เป็นต้น

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ  

  • บ่ายจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้นนำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ 
  • เนื่องจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination)  
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นาโกย่า เพื่อนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมเอ้าท์เล็ท ณ มิตซุยเอ้าท์เล็ท ซึ่งเอาท์เล็ทนี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด์ มีอาณาเขตบริเวฝรกว้างขวางมาก  เรียงรายไปด้วยร้านค้ากว่า 302 ร้าน อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป ซึ่งมีส่วนลดมากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
  • ค่ำอิสระอาหารกลางค่ำตามอัธยาศัย 
  • พักที่โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

  วันที่สามลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน 

  เช้าบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

  • จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานไปกับลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า , ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) 
  • หมายเหตุในกรณีที่ลานกิจกรรมหิมะปิดให้บริการหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำให้เข้ารับบริการได้บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลีย่นแปลงโปรแกรมนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่าตั้งอยู่ในเมืองทาคายาม่า จังหวัดกิฟุ) เป็นตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที่สำหรับขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีสินค้าขายหลากหลายทั้งอาหารสด และอาหารพร้อมทาน และยังมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของพื้นเมืองจำหน่ายอีกด้วย
  • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ด้วยเมนู Tobanyaki Set

  • จากนั้นนำท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยู่ที่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่นจากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่าเลยทีเดียว
  • นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่... นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง  ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ  430 เยน  
  • เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนเดินทางมาถึงเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิทั้งที ย่านนี้มีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมื่อเดินตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ข้างทางนั้นมีแตร้านอาหารน่าทานไปหมดสะทุกร้าน อากาศหนาวๆก็ต้องหาอะไรอุ่นๆทานกันแก้หนาวสักหน่อยสิ่งแรกที่แนะนำนั่นคือ มิทาราชิดังโงะ เป็นแป้งข้าวเหนียวย่างเคลือบซอสมิโซะหวาน เป็นเมนูที่ใครผ่านมาที่นี่ก็ต้องแวะชิม ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างชื่นชอบ
  • อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ....ซูชิเนื้อฮิดะ การันตีความอร่อยด้วยแถวยาวนอกร้าน ที่ร้านนี้เสิร์ฟเมนูซูชิเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้ประกอบไปด้วยข้าวปั้นหน้าเนื้อโรยต้นหอมและกุนคันมากิ โดยเนื้อถูกปรุงอย่างดีด้วยเกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไม้ไผ่ ขิงและโชยุ เสิร์ฟบนขนมเซมเบ้ ดังนั้นจึงทานได้ทั้งหมด วินาทีที่เนื้อนุ่มๆละลายในปากนั้น บอกได้เลยว่าสมกับที่รอคอยอย่างแน่นอน!
  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซึ่งภายในห้างมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดเช่น แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งรวบรวมผลไม้ญี่ปุ่นน่าทานหลากหลายชนิดไว้ที่นี่ แผนกยาและเวชสำอางจำหน่ายยากรักษาโรคต่างๆที่คนไทยนิยมซื้อไว้ในห้างนี่เกือบทั้งหมด  หรือจะเป็นโซนเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋าก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อจับจ่ายสินค้าที่ต้องการไว้อย่างมากมาย  หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญีปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย
  • ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  • พักที่โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

  วันที่สี่เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า

  เช้าบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

  • จากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องวัดและศาลเจ้า เกียวโตเป็นศูนย์กลางการปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ปี มีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้จดตะวันตกเฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซทำให้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์4ประการ ได้แก่ชายฝั่งทรงฟันใบเลื่อยรอบอ่าวไมสึรุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบลุ่มเกียวโตทางตะวันออกเฉียงใต้และที่ราบลุ่มยามาชิโระ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไดโกจิ สร้างขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอัน มีอายุกว่า 1,200 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติและวัดมรดกโลกที่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนั่งยากูชิ และมีเจดีย์ 5 ชั้นสูงถึง 38 เมตร ที่เก่าแก่ที่สุดในเกียวโต  วัดไดโกะจิ เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่โตซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาทางด้านใต้ของเกียวโต ส่วนของอาคารหลักอยู่บริเวณด้านล่างเชิงเขาและติดกับเส้นทางเดินป่าซึ่งเส้นทางนี้สามารถเดินไปยังวัดอื่นๆ ได้ 

  เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ 

  • จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเนื้อไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเป็นครั้งแรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจำลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว้างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถ้าเป็นวังจริงๆ นี่ก็คือที่ว่าราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วยสะพานแบบจีน บึงน้ำใสและบันไดมังกร 
  • นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
  • นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
  • มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซัง ทั้งทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเล่นยอดฮิตของปราสาททองได้ยังไงกันแนะนำซอฟท์ครีมจากร้าน Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟท์ครีมนั้นจะเป็นรสชาเขียว เนื้อครีมเนียนนุ่มละมุนลิ้น ทำมาจากผงชาเขียวแท้ๆต้นตำรับของญี่ปุ่น ข้างในโคนใส่แป้งโมจิเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลการในลิ้มรส และเพิ่มถั่วแดงหวานที่ให้รสชาดเข้ากันดีกับชาเขียวก่อนจะหุ้มด้วยแผ่นทองคำที่ผลิตโดยฝีมือช่างทำกระดาษวาชิสไตล์ญี่ปุ่น
  • ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ เกียวโต สแตชั่น เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
  • โดยในบริเวณจุดพักรถมีร้านอาหารมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อรับประทานไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึ ทอดด้วยไฟอ่อนๆ เนื้อหมูนุ่มๆด้านในห่อด้วยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาได้สีเหลืองนวล กรอบ ราดด้วยซอสเข้มข้น ชวนให้ลิ้มรสหรือจะเลือกรับประทานราเมนต้นตำรับของแท้จากญี่ปุ่นน้ำซุปใส แต่รสชาติเข้มข้นเข้าถึงรสเครื่องเทศต้นตำรับของญี่ปุ่น เพิ่มเติมด้วยเส้นอูด้งเหนียวนุ่ม และเนื้อหมูชิ้นใหญ่ที่พิถีพิถันในการแล่ชิ้นเนื้อหมูออกมาให้สวยงามให้รสชาติสัมผัสลิ้นได้ดีเยี่ยม
  • พักที่โรงแรม TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

  วันที่ห้าปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง -  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

  เช้าบริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

  • นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้นะ แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหนๆ เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อื่นที่จะมีทรงโค้งๆ จั่วจะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่ลักษณะไขว้กันคล้ายกับไม้กางเขนของศาสนาคริสต์ หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วล้อมรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นี้ที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆในญี่ปุ่น
  • เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร เป็นต้น
  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจำเมืองเท่านั้น  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง 
  • ค่ำอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุ่งเทพฯ
  • 23.55 น.เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ๊  เที่ยวบินที่ XJ611 
  • บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

  วันที่หกสนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ

  • 03.55 น.ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
  • หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ
  • ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ
    
฿24,999.00ราคา